شاخص ژورنال ها یا Impact Factor عبارت است از تعداد مقالات معتبر و مورد استناد چاپ شده در یک مجله در طول یک سال معین تقسیم بر تعداد ارجاعات به مقاله که هر ساله این شاخص در سایت های JCR منتشر میشوند.شاخص منتشر شده توسط   JCR شاخصی معتبر از نظر موسسه isi است. هر چه مقاله IF بالاتری داشته باشد نشریه معتبر تری است. شاخص JCR به معرفی بهترین مجلات در زمینه های تخصصی خاص میپردازد در این نوشته برخی از شاخص های مهم برای انتخاب مجله و چاپ مقاله jcrرا بررسی میکنیم.