کابین و سبد دستگاه کلایمر در این سیستم به ریل هایی که در قسمت انتهایی ساختمان قرار دارد متصل میشود و در زمان استفاده از آنها به سادگی میتوان روی ریل های ساختمان دستگاه را به حرکت در آورد. عملیات هایی که توسط این دستگاه در ساختمان های بلند مرتبه میتوان انجام داد. عملیات های ترمیم و بازسازی نمای ساختمان، نماشویی و تمام کارهایی که میتوان روی نمای ساختمان انجام داد هستند.